Archive for the 'Vietnam-Laos' Category

 

 

1. ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ “ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ”
ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊ່າ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

 

 

 

 

2. ທ່ານ ບົວສົດ ສຸວັນນະກຸມມານ ກ່າວສະຫຼຸບໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາທີ່ກອງປະຊຸມ

 

 

 

 

 

3. ຊົມ video ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ
“ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ”
ເລີ້ມແຕ່ປີ 2014-2017

 

 

 

 

4. ທ່ານ ຟາມດຶກຮ້ຽວ ຫົວໜ້າກົມວັດແທກ,ແຜນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ