ອອກແຮງງານອ້ອມກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ສັນທີ12-10-2012 (To clean round of NGD on 12-10-2012)

By admin on October 15, 2012

ການອອກແຮງງານຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ກຜທ ໃນວັນທີ 12/10/2012 ນີ້

ແມ່ນຕອ້ນຮັບກອງປະຊຸຸມຂອງອາຊຽນທີ່ຈະມາເຖິງ ແລະ ເພື່ອເປັນຄວາມສະອາດງາມຕາພາຍໃນກົມ

Comments are closed.