ເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

By admin on May 7, 2015

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ (SNGS) ແລະ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອິນທະຣາ (www.inthara.com) ໄດ້ເປີດໂຕການອອກແບບໃໝ່ ແລະ ເນື້ອໃນ ໃໝ່ສໍາລັບ ເວັບໄຊທ໌ນີ້. ເວັບໄຊທ໌ລະບົບ URL ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັັກກັນຫຼາຍຂື້ນຄື www.ngd.la. ເຊິ່ງໄດ້ເພີ້ມອົງປະກອບຂອງການຂາຍຜະລິດຕະພັນແບບອອນລາຍ (online store) ຂອງ ກຜທ ໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ດ້ວຍ. ປະຈຸບັນນີ້, online store ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົດສອບ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີຜະລິດຕະພັນ ສໍາລັບການສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບນີ້ໄດ້ເທື່ອ. ກຜທ ແລະ Inthara ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ນີ້ ໃນລະຫ່ວາງປີ 2015 ນີ້ ແລະຄາດວ່າ ລະບົບການຂາຍຜະລິດຕະພັນແບບອອນໄລນ໌ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຈະຖືກເປີດໂຕພາຍໃນປີນີ້.

Comments are closed.