ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

By admin on November 27, 2015

ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່. ຟີມສາລະຄະດີນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໃນອະດີດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທັງພາກສະໜາມ ແລະ ໃນຫ້ອງການຂອງກົມແຜນທີ່ໃນປະຈຸບັນ.

Comments are closed.