ໃບສະເໜີຂໍຊື້ຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ແບບໃບສະເໜີຂໍຊື້ຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ນີ້: ແບບຟອມສັ່ງຊື້ ສຳລັບດາວໂລດ ຟາຍ ໃບສະເໜີຂໍຊື້ ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ແລະ ຮູບຖ່າຍ  Order_Form for the maps and aerial photo data   ໃບສະເໜີຂໍຊື້ ຂໍ້ມູນເຄົ້າພິກັດ  Survey- data Order form