Author Archive

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ2015. ງານດັ່ງກ່າວ ຈັດຂື້ນໂດຍຄະນະວິສະວິກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອລົດຊ່ອງຫ່ວາງແຫ່ງການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫ່ວາງ ໂລກແຫ່ງວິຊາການ ແລະ ຊຸມຊົນທຸລະກິດ.

ບ່ອນວາງສະແດງຂອງ ກຜທ

ບ່ອນວາງສະແດງຂອງ ກຜທ

ເຖີງແມ່ນວ່າງານ Job Fair ຄັ້ງນີ້ ຈະເພັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ນັກສຶກສາທີ່ຈະຮຽນຈົມໃນສົກຮຽນນີ້ກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດານັກຮຽນນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ກໍ່ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນກັນ. ງານນີ້ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສ້າງແຜນອາຊີບຢ່າງຈະແຈ້ງ ລວມທັງການຄົ້ນຄ້ວາຫາໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ພ້ອມການລົງຝຶກງານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີນັກສຶກສາປະມານ 5,000 ຄົນ ໄດ້ລົງທະບຽນໃນ 10 ຂະແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນຄະນະວິສະວະກໍາສາດ.

ບ່ອນວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງ ກຜທ

ບ່ອນວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງ ກຜທ

ໃນງານດັ່ງກ່າວ, ພະນັກງານຂອງ ກຜທ ໄດ້ນໍາສະແດງເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃນກົມແຜນທີ່ ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮັບຊົມຈໍານວນ 1,800 ຄົນ. ການນໍາສະເໜີຂອງ ກຜທ ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນງານ ເພາະວ່າມີກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງທີ່ອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດສໍາພັດໄດ້ກັບປະສົບການຕົວຈິງກັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່. ຄາດວ່າ ມີນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນໃນງານ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ ການນໍາສະເໜີຂອງ ກຜທ,​ ແລະ ກຜທ ເອງກໍ່ກໍາລັງຂົນຂວາຍຫາພະນັກງານ/ວິຊາການຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ການສຶກສາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືອະນາຄົດ.

ການນຳສະເໜີກອງສຳຫຼວດ ລວມສູນ

ການນຳສະເໜີກອງສຳຫຼວດ ລວມສູນ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ່ຈັດຂື້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນເວລາ ສາມວັນ, ແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ມິຖຸນາ 2015 ໂດຍມີສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດຂໍ້ມູນພູມສາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ.

ຄະນະກຳມະການຂໍ້ມູນຂ່າວພູມສາດແຫ່ງຊາດ

ຄະນະກຳມະການຂໍ້ມູນຂ່າວພູມສາດແຫ່ງຊາດ

ວັດຖຸປະສົຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ. ການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບວຽກງານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນມີໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ຕັດສິນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດການດ້ານການສ້າງ, ສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພູມສາດ. ຫຼາຍໜ່ວຍງານມີມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍຈະເຊື່ອມໂຍງກັນ. ຄະນະກໍາມະການພູມສາດແຫ່ງຊາດ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີມາດຕະຖານທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດລະ   ຫ່ວາງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເຮັດວຽກຊໍ້າກັນ.

ທ່ານ ບົວສົດ ສຸວັນນະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ການມີລະບົບທີ່ເປັນມາດຖະຕານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພູມສາດ ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ: “ການປະສານງານກັນກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນທົ່ວອົງການຈັັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຄວາມຄວາມສໍາຄັນອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ທັນສະໄໝ. ມັນເປັນການປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະສານງານ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງໜ່ວຍງານລັດທັງໝົດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ, ແລະ ຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາ ນໍາອີກ.”

 

table

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

ໃນລະຫ່ວາງກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການເກັບກໍາ,​ ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງຕົນ. ໃນມື້ທີສອງຂອງກອງປະຊຸມ, ໄດ້ມີການສົນທະນາກຸ່ມກ່ຽວກັບຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ.

Next