ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສ ີ່ມວນຊົນ

By admin on August 17, 2015

ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ການພິມຈໍາຫນ່າຍຄົບຮອບ 65 ປຼີ ທຼີີ່ຈັດຂ ົ້ນໃນວັນທຼີ

16 ຫາ 18 ສິງຫາ 2015 ທຼີີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ. ໃນງານດັີ່ງກ່າວ ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຮ້ານສະແດງຜະລິດຕະພັນ

ຂອງຕົນ ເພ ີ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນງານ ໄດ້ຊົມແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍົ້ມູນຈາດການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທຼີີ່, ໂຄງການຕ່າງໆ

ຂອງ ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຼີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງແຜນທຼີີ່ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ. ຜ່ານການເຂົົ້າຮ່ວມງານດັີ່ງກ່າວ

ເຫັນໄດ້ວ່າ ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງນັົ້ນກໍຄ ການເຜຼີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຂໍົ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ

ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ຕໍີ່ສາທາລະນະຊົນ

 

tik_ngd

Comments are closed.