ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍິມູນຂ່າວສານພູມສາດ(GIS) ໃຫ້ແກ່ພະແນກພາຍໃນແຂວງຫົວພັນ

By admin on June 12, 2023

Comments are closed.