ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່\\Surveying and Mapping Law

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່\Surveying and Mapping Law

ດາວໂຫຼດຄຣິກ  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່[...]
ການວັດແທກ GPS ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ Asia-Facific ປະຈຳປີ 2021

ການວັດແທກ GPS ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ Asia-Facific ປະຈຳປີ 2021

ການວັດແທກ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູ[...]
ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະ[...]
Next

For more news visit NGD News Archive