ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ

ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່. ຟີມສາລະຄະດີນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັ[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຫ້ອງການຂອງໜາຍງານແຜນທີ່ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອຕັ້ງເປັນຫ້ອງກາ[...]
frontpage

frontpage

[...]
Next

For more news visit NGD News Archive