Archive for the 'ການເຄື່ອນໄຫວ' Category

ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ຄະນະນໍາກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ພາຍໃນຕຶກ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ແລະ ສູນ ກໍ່ຄື ບັນດາທ່ານຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້. ໃນນາມຕາງໜ້າພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກົມ ແລະ ສູນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງຄະນະນໍາທັງສອງພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ພາລະນາໄມທີ່ດີ ຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ.

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ2015. ງານດັ່ງກ່າວ ຈັດຂື້ນໂດຍຄະນະວິສະວິກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອລົດຊ່ອງຫ່ວາງແຫ່ງການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫ່ວາງ ໂລກແຫ່ງວິຊາການ ແລະ ຊຸມຊົນທຸລະກິດ. ເຖີງແມ່ນວ່າງານ Job Fair ຄັ້ງນີ້ ຈະເພັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ນັກສຶກສາທີ່ຈະຮຽນຈົມໃນສົກຮຽນນີ້ກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດານັກຮຽນນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ກໍ່ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນກັນ. ງານນີ້ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສ້າງແຜນອາຊີບຢ່າງຈະແຈ້ງ ລວມທັງການຄົ້ນຄ້ວາຫາໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ພ້ອມການລົງຝຶກງານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີນັກສຶກສາປະມານ 5,000 ຄົນ ໄດ້ລົງທະບຽນໃນ 10 ຂະແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນຄະນະວິສະວະກໍາສາດ. ໃນງານດັ່ງກ່າວ, […]

Next