ກອງປະຊຸມສຳມະນາ 2012 (2012 Workshops)

By admin on June 27, 2012

GIS Committee, 21/6/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/06/2012

 

ກອງປະຊຸມສຳມະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 21/06/2012

1. ບົດຄວາມເອກະສານກ່ຽວກັບກຳມະການ GIS ແຫ່ງຊາດ

2. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຜະລິດຕະພັນຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

3. ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃນຮ່າງເອກະສານຂອງແຜນວຽກງານຄາດຄະເນ 1-5ປີຕໍ່ໜ້າ

 

Comments are closed.