ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມສຳມະນາ FIG ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຊເຟຍ ປະເທດ ບຸນກາລີ

By daosamlong on May 21, 2015

ພະນັກງານກົມຈາກກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖຶກຄັດເລືອກໄປທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ແຜນທີ່ ທີ່ເມືອງຫລວງ ໂຊເຟຍ, ປະເທດບຸນກາລີ ຈັດຂື້ນໂດຍ FIG ( International Federation of Surveyors ) http://www.fig.net/fig2015/

ນາງ ຄຳວັນ ລໍຄຳຢອງ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນທີ່ໃນກອງປະຊຸມ FIG ທີ່ເທດ ບຸນກາລີ ວັນທີ 19/5/2015

ນາງ ຄຳວັນ ລໍຄຳຢອງ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນທີ່ໃນກອງປະຊຸມ FIG ທີ່ປະເທດ ບຸນກາລີ ວັນທີ 19/5/2015

Comments are closed.