ພະແນກ

By admin on March 26, 2015

1. ໜ້າທີຕົ້ນຕໍຂອງພະແນກແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື.

–  ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນງົບປະມານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງກົມ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນງົບປະມານ, ໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວຂອງກົມ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ການເງິນວາງອອກ.

–  ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນຊີເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນກົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການວາງອອກ.

–  ເປັນໃຈກາງປະສານງານໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່.

–  ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ແປບົດບັນທຶກ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

2. ໜ້າ​ທີ່​ຕັ້ນຕໍ​ຂອງ​ພະ​​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ​ວັດຖຸເຕັກນິກ.

–    ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກວດກາ ​ແລະ​ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ລະບົບ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່, ​ເຄື່ອງມື​ສຳ​ຫລວດ​ວັດ​ແທກ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ພາຫະນະ​ຮັບ​ໃຊ້ ​ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ​ລວມຂອງ​ກົມ.

–    ບໍລິການສະໜອງ​ຂໍ້ມູນທາງ​ດ້ານການສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍ​ພາບ​ທາງ​ອາກາດ, ​ ແຜນ​ທີ່​, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນສຳຫລວດວັດແທກ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ໃຫ້​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກການ​ພາຍ​ໃນ​ກົມ, ສູນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ.

–    ຂື້ນ​​ແຜນບູລະນະ, ບຳລຸງ​ຮັກສາ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ເຄື່ອງຕຶກອາຄານ, ສະຖານ​ທີ່, ພາຫະນະ​ຮັບ​ໃຊ້,  ​ໄຟຟ້າ, ນ້ຳ​ປະປາ, ​ໂທລະສັບ ​ແລະ ອື່ນໆຂອງ​ກົມ.

 

 

 

 

 

3. ໜ້າທີຕົ້ນຕໍຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ.

–  ກວດກາ, ປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

–  ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂື້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຈຳນວນນັກວິຊາການ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນເຕັກນິກການສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

–  ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

–  ຈັດຕັ້ງກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບການຜະລິດກ່ຽວກັບວຽກງານການສຳຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

 

 

 

 

4. ໜ້າ​ທີ່​ຕັ້ນຕໍ​ຂອງ​ພະ​​ແນ​ກ ສຳ​ຫລວດ​ວັດ​ແທກ​ພູມສັນຖານ.

–  ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່າງລະບຽບຫລົກການ, ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຳຫລວດວັດແທກ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຫລັກການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

–  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສ້າງຕາໜ່າງສຳຫລວດວັດແທກຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

–  ສ້າງແຜນທີ່ພູມສັນຖານພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການວັດແທກໜ້າດິນ.

–  ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບົວລະບັດ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ບັນດາ​ຈຸດ​ຕາໜ່າງສຳຫລວດຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

 

 

 

 

5. ໜ້າ​ທີ່​ຕັ້ນຕໍ​ຂອງ​ພະ​​ແນ​ກວັດແທກຮູບ​ຖ່າຍ​.

–    ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

–  ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ໃນການບິນ​ຖ່າຍ​ພາບ​ທາງ​ອາກາດຂອງຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງການບິນຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ອຸປະກອນເຄື່ອງມືເຕັກນິກ, ຟີມ​ເຄົ້າ​, ຂໍ້ມູນຮູບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ອາກາດ, ຮູບ​ຖ່າຍ​ດາວ​ທຽມ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

–    ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບົວລະບັດ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເຄື່ອງມື​ອຸປະກອນ ວັດ​ແທກ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ຖ່າຍທາງ​ອາກາດ, ຮູບ​ຖ່າຍ​ດາວ​ທຽມ, ອຸປະກອນ​ຖ່າຍພາບ​ທາງ​ອາກາດ ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື່ອມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ​ເປ​ເພ​ເສຍ​ຫາຍ.

–    ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳ​ເນີນບິນ​ຖ່າຍ​ພາບ​ທາງ​ອາກາດ ແລະແຜນທີ່ພູມສັນຖານດ້ວຍຮູບຖ່າຍທາງອາ ກາດ ​ແລະ ຮູບ​ຖ່າຍ​ດາວ​ທຽມ.

 

 

 

 

 

6. ໜ້າ​ທີ່​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ພະ​​ແນ​ກ​ແຜນ​ທີ່.

–  ຄົນ​ຄ້ວາ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນທີ່ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

–  ຄົ້ນຄ້ວາອອກແບບຕົກແຕ່ງແຕ້ມແຜນທີ່ພູມສັນຖານພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ, ປື້ມແຜນທີ່ພູມສາດ (ATLAS).

–  ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ແຜນ​ທີ່​, ແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກ, ລະບົບຂ່າວສານພູມສາດ.

–  ພົວພັນເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຊື່ພູມມີປະເທດ, ສະຖິຕິຕ່າງໆ ເພື່ອມາສະໜອງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນທີ່ຊະນິດຕ່າງໆ.

–  ພັດທະນາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ປັບປຸງ, ດັດ​ແກ້ ​ແລະ ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ແຜນ​ທີ່​ລະບົບ​ຂ່າວສານ​ພູມ​ສາດ ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.

 

 

 

 

 

7. ໜ້າທີຕົ້ນຕໍ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

–  ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ, ຂອບເຂດສິດຊອງບັນດາພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຂັນເທີງ ພິຈາລະນາບັນຈຸຊັບຊ້ອນບຳລຸງກໍ່ສ້າງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສ້າງ, ສຳເນົາ, ແຈກຢາຍເອກະສານທາງລັດຖະການ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ.

–  ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມຮ່າງຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ພິຈາລະນາ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

–  ສ້າງແຜນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອະນາໄມ, ປະດັບປະດາສະຖານທີ່, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການ.

 

 

 

 

 

8. ໜ້າ​ທີ່​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ພະ​​ແນ​ກ ແຜນທີ່ຊາຍແດນ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່.

–  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສຳຫລວດວັດແທກ, ປັກຫລັກໝາຍ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ສ້າງແລະພິມແຜນທີ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຮປະເທດ.

–  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນເຄົ້າກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສຳຫລວດວັດແທກ, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ.

–  ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນເອກະສານທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່.

–  ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ການສະແດງເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຜນທີ່ຕ່າງໆ.

 

Comments are closed.