ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

By admin on March 26, 2015

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີພາລະບົດບາດໃນການສຳຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ແລະ ແຜນທີ່ໃນດິນແດນ ສ ປ ປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຶ່ງມີພາລະຫນ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍໃນການສຳຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ແລະ ແຜນທີ່ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທາງລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ ແລະ ເຜີຍແພ່ອອກຢ່າງເປັນທາງການ.

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ເມືອງຈັນທະບູລີ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ. ຄິຣກ Here ເພື່ອເບິ່ງທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່.

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ທີ່ຢູ່: ບໍລິເວນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໄປສະນີ: ຕູ໊ໄປສະນີ 2159, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໂທລະສັບ:

856 (0) 21 214917

856 (0) 21 218470

856 (0) 21 218468
ແຟັກ: 856 (0) 21 214915

 

contact_map

Comments are closed.