ການຝຶກອົບຮົມ

By admin on May 5, 2015

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ຮັບຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຕາມການສະເຫນີຂອງພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈ, ວິຊາທີ່ຮັບຝຶກອົບຮົມລວມມີ:

1. ການສ້າງແຜນທີ່ໂດຍການນຳໃຊ້ GIS

2. ການນຳໃຊ້ GPS

3. ການປ່ຽນຄ່າພິກັດຈາກລະບົບຫນຶ່ງໄປສູ່ລະບົບອື່ນ

4. ການນຳໃຊ້ກ້ອງຊະນິດຕ່າງໆ

Comments are closed.