ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

By admin on May 6, 2015

 

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ສາລະບານແຜນທີ່ໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ສາລະບານແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1:100,000 Index_100,000
ສາລະບານແຜຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 Index_200,000
ສາລະບານແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1: 500,000 Index_500,000
ສາລະບານແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1:1,000,000 Index_1,000,000

 

Comments are closed.