ນັກສຶກສາຝຶກງານ ສົກປີ 2012-2013

By admin on May 5, 2015

. ສົກປີ 2012-2013

–    ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 12 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ລະບົບຕົວເລກ.

–     ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ 13 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກ(ລະບົບ GIS), ການສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ,

ການສ້່າງແຜນທີ່ຕາດີນ ດ້ວຍ GIS.

Comments are closed.