ນັກສຶກສາຝຶກງານ ສົກປີ 2009-2010

By admin on May 5, 2015

ກ. ສົກປີ 2009-2010

– ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 9 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ ການສ້າງແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍ ລະບົບ GIS

– ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ 12 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ ການສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກດ້ວຍ ລະບົບ GIS

– ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກມາຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ 6 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ບັນຊີການເງີນ.

 

Comments are closed.