ນັກສຶກສາຝຶກງານ ສົກປີ 2010-2011

By admin on May 5, 2015

. ສົກປີ 2010-2011

– ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ 13 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ ການສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກດ້ວຍ ລະບົບ GIS

–    ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 9 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກ.

–    ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 3 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານ

–    ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກມາຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ 5 ຄົນ ບັນຊີ ແລະ ການເງີນ.

Comments are closed.