ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ

By admin on May 5, 2015

 

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະຜະລິດຕະພັນຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ:

ກະຊວງ ກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຊາດ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ກະຊວງ ພາຍໃນ

ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 

Comments are closed.