ພະນັກງານ

By admin on May 5, 2015

 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ:

–    ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັກການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄັງຫລ້າສຸດ ຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ສີງຫາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພາຍໃນ.

–    ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ລວມມີ 8 ພະແນກວິຊາການຄື: ພະແນກສຳຫລວວັດແທກພູມ ສັນຖານ, ພະແນກວັດແທກຮູບຖ່າຍ, ພະແນກແຜນທີ່, ພະແນກວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ວັດຖຸເຕັກນິກ, ພະແນກແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກແຜນທີ່ຊາຍແດນ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່.

ໃນປີ 2012  ມີບຸກຄະລາກອນຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ

ສົກປີ

ຈຳນວນ

ເພດຍິງ

ລະດັບວິຊາສະເພາະ

ໝາຍເຫດ

ປະລິນຍາເອກ

ປະລິນຍາໂທ

ປະລິນຍາຕີ

ຊັ້ນສູງ

ຊັນກາງ

ຊັ້ນຕົ້ນ

1

2012

68

22

 0

 17

 10

 19

 15

 07

Comments are closed.