ພາກສ່ວນເອກະຊົນ

By admin on May 5, 2015

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ:

 

SIDARA AGRO Company Limited

Greater Mekong Pulp Co., Ltd.

Parsong Hightland Co., Ltd.

Lao-LATEX

Team lao Co.,Ltd

The Gibbon Experience

Asia Air Survey Co., Ltd

Korea Rural Community Corporation

Enterprise of Telecommunications Lao

Wuhan Kaidi Holding Investment Co., Ltd

NITTETSU MINING CO.,LTD

KOKOSAI KOGYO CO.,LTD

LANE XANG MINERALS LIMITED

CHAREUN & ASSOCIATES Co., Ltd

Medicins sans frontieres

LS HORIZON (LAO) LIMITED

PHANANGNONE QUARRY CO., LTD

Aruna Technology Ltd.

Earth Systems Pty Ltd.

Ecolao

Finnmap FM-International (Lao)

Geomap Laos

Comments are closed.