ພາກສ່ວນນັກສຶກສາ

By admin on May 5, 2015

 

1.     ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມາຝຶກງານທີ່ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

            ຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ສາຍດ້ວຍກັນຄື :

1.1.   ພາກວິຊາ ບໍລິຫານ, ບັນຊີ ແລະ ການເງີນ.  ( ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ )

1.2.   ພາກວິຊາພູສາດ, ສິງແວດລອ້ມ  (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ)

1.3.   ພາກວິຊາ GIS   (ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ )

1.4.   ພາກວິຊາການສຳຫຼວດ ( ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ )

 

2. ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ມາເຝຶກຫັດໃນແຕ່ລະສົກປີ.

 

Comments are closed.