ເອກກະສານເຕັກນິກ

By admin on May 5, 2015

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆດັ່ງລຸມນີ້:

 

1. ຂໍ້ຊີ້ນຳ ການວັດແທກລະດັບຂັ້ນ I, II, III, IV ແລະຂັ້ນເຕັກນິກ

2. ລະຫັດ, ຊື່ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

 

Comments are closed.