ສຶກສາ ແລະ ວິໃຈ

By admin on May 6, 2015

ຜົນເກັບກ່ຽວການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ GIS  (Download here: GIS Training Task )

ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ RS ແລະ GIS ເຂົ້າໃນວຽກງານຄວບຄຸມປ່າໄມ້ (Download here: Thesis )

 

Comments are closed.