Author Archive

About Us

National Geographic Department (NGD) is the Surveying, Aerial Photography and Mapping Authority of Lao PDR. under the supervision of the Prime Minister’s Office and has the authority to research and establish policies regarding surveying, aerial photography and mapping for submission to the government for consideration, approval and official promulgation. National Geographic Department is located in […]

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານການບໍລິການອາຊຽນ (CSS) ຄັ້ງທີ 88 (Surveying Working Group)” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-13 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ສຽມລຽບ, ກໍາປູເຈຍ.

                  ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານການບໍລິການອາຊຽນ (CCS) ຄັ້ງທີ 88 (Surveying Working Group)” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-13 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ສຽມລຽບ, ກໍາປູເຈຍ. ໂດຍມີວິຊາການຕາງໜ້າກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 01 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງເຈົ້້າໜ້າທີ່ໃນກອບສັນຍາການຮັບຮູ້ຮ່ວມກັນຂອງຄຸນນະວຸດທິດ້ານການສໍາຫຼວດ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 88 ຂອງ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານການບໍລິການອາຊຽນ (CSS). ກອງປະຊຸມແມ່ນເປັນປະທານໂດຍ ດຣ ວິໄຊ ຈິວາໄລ ຈາກ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຍົກເວັ້ນ ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພັນການສໍາຫຼວດທີ່ດິນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດດ້ານພູມສາດ (Geomatics) […]

Next
Previous